Introduktionsmodell

Trollängens Förskolas Introduktionsmodell
På Trollängens förskola arbetar vi med föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att DU som vårdnadshavare är delaktig i förskolans rutiner för att skapa trygghet för ditt barn. Innan introduktionen börjar ska alltid barn och vårdnadshavare komma på besök för att bekanta sig med förskolan och pedagoger då vi även informerar om vad som ingår i vår utbildning samt dokument som ska skrivas under. Pedagogen tar bild på barnet som sedan ska finnas på barnets plats tillsammans med barnets namn såsom i hallen, på födelsedagsväggen mm innan barnet börjar sin introduktion.

Introduktionsmodellen är 10 föräldraaktiva dagar som innebär att barn och vårdnadshavare är tillsammans på förskolan under barnets tre första dagar mellan kl. 9-15. Sedan i samråd med pedagogen så bestämmer man hur introduktionen ska fortlöpa. Vi har dagligen ett gott samarbete där vi samtalar om hur den fortsatta introduktionen ska fortlöpa utifrån barnets behov och förutsättningar.
Vi utgår från läroplanen för förskolan 2018 där det lyfts fram att ”Utbildningen ska anpassas till alla barn i förskolan och ta hänsyn till alla barns behov och förutsättningar”. Det händer ofta att barnet blir sjukt under introduktionen och då är det viktigt att ta hänsyn till att vi får börja om lite från början.

Under dessa introduktionsdagar är det ansvarspedagogen för barnet som har det övergripande ansvaret om barnet. Ansvarspedagogens roll är att lära känna det nya barnet genom ett nyfiket förhållningssätt i dess möte i förskolans rutiner såsom aktivitet, tar kontakt med andra barn, material, matsituation, blöjbyten mm samt observera hur vårdnadshavaren förhåller sig till sitt barn under introduktionsdagarna.

Det är en stor händelse för de flesta barnen och deras familjer att börja i förskolan. En del barn startar sin introduktion med att sitta flera dagar i vårdnadshavarens knä medan andra kastar sig genast ut i leken.

Pedagogerna ansvarar för att organisera spännande aktiviteter som väcker intresse och nyfikenhet samt möten mellan barn till barn och barn till pedagoger. Första kontakten mellan barnen och pedagogerna sker genom leken. Målet är att vi pedagoger ska bygga upp en god relation till barnet att hen känner sig tryggt när DU som vårdnadshavare inte finns till hands. Barnet ska lita på oss och tycka att det är roligt att börja i förskolan. På så vis introduceras barn och vårdnadshavare in i förskolans utbildning genom att vårdnadshavarna får en inblick i hur en dag på förskolan ser ut med aktiviteter och rutiner. Introduktionen sker i grupp vilket stärker vårdnadshavarnas kontakt med varandra, pedagogerna och de andra barnen i gruppen.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare får inblick i vårt arbetssätt och vår pedagogiska utbildning samt att ni känner er trygga med de pedagoger som kommer ansvara för ditt barn. Vid funderingar eller frågor så är du alltid välkommen att vända dig till pedagogerna.

När det är dags för dig som vårdnadshavare att lämna ditt barn till pedagogerna, så är det viktigt med ett tydligt ”hej då” till ditt barn. Det hjälper inte att stanna kvar ett tag och sedan försöka igen. Vi har lång erfarenhet av introduktioner och för barnets skull måste lämningen vara klar och tydlig. Det bästa är att gå och låta pedagogen ta hand om ditt barn och trösta hen. Smit aldrig! Så småningom kommer barnet lära sig att vårdnadshavaren går och att hen kommer tillbaka. Det gynnar barnet att i början ha fasta rutiner vid både lämning och hämtning, så att det går till på samma sätt varje dag i dessa moment.

Under introduktionsdagarna vill vi att ni vårdnadshavare låter bli att använda era mobiltelefoner, vilket är Trollängens policy vid all lämning och hämtning av ditt/dina barn. Detta för att du ska kunna vara en närvarande vårdnadshavare samt att barnen inte blir störda i sina aktiviteter.