Språklighet

Vi är en förskola med fokus på språklighet vilket innebär att svenska språket tillsammans med våra olika modersmål utgör vår grundutbildning. Meningen är att lyfta flerspråkigheten naturligt i vardagen eftersom vi vet att språk är identitetsutvecklande. På vår förskola har vi förmånen av att ha pedagoger med olika modersmål och digitala verktyg som vi använder oss av för att göra det möjligt att lyfta flerspråkigheten i barnens vardag.

"Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Av skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål." Läroplan för förskolan 18

Språk och lärande hör oskiljaktigt samman. Vi anser att allt lärande ska ske genom utforskande lek och projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Barn utforskar och försöker förstå sig själv och sin omvärld genom lek. De utvecklar tankar och hypoteser som de prövar själv eller tillsammans med andra.

Kroppsspråk, TAKK, bildstöd, motorik, känslor och sinnen är språkförstärkare och därför måste integreras i ett samspel för att stimulera barns språkutveckling.

Vi använder oss även av förskolans gemensamma kultur samt barnen och pedagogernas olika bakgrundskulturer genom estetiska uttrycksformer såsom, teater, bild, musik och dans. På så vis får barnen möjlighet till att använda sig av både hjärnan och kroppen i mötet med de intryck och upplevelser som de möter under en dag på förskolan.